Księgowość budżetowa

Rachunkowość nie jest prostą dziedziną i nie każdy potrafi sobie z nią poradzić sam. Od tradycyjnej rachunkowości, rachunkowość budżetowa nieco się różni. W księgowości budżetowej zakres przedmiotowy stanowi budżet, który jest propozycją, prognozą lub planem wyszczególniającym ilość środków potrzebnych na finansowanie danych zamierzeń. Księgowość budżetowa różni się od tradycyjnej księgowości planem kont. Operacje są księgowane na innych kontach niż wskazuje tradycyjny plan kont. Księgowość budżetowa najczęściej jest spotykana w jednostkach samorządu terytorialnego, na przykład znana wszystkim gmina. Jednostka ta otrzymuje środki na swoje potrzeby z budżetu państwa i nie może mieszać dochodu z wydatkami. Wydatki to inaczej wpływy i służą realizacji zadań publicznych lub przeznaczane są na bieżące wynagrodzenia i pomoc społeczną. Ujęte w planie wydatków sumy stanowią nieprzekraczalny limit. Jednostki budżetowe otrzymują pieniądze na podstawie zapotrzebowania wynikającego z planu finansowego. Należy pamiętać, że niewykorzystane środki na wydatki należy zwrócić. Dochody natomiast mają charakter ekwiwalentny i są to podatki i inne daniny publiczne, cła – są bezzwrotne. Jednostka prowadząca rachunkowość budżetową swoje dochody odprowadza do właściwego budżetu. Sprawozdanie finansowe w rachunkowości budżetowej zawiera: bilans, rachunek wyników i zestawienie zmian w funduszu jednostki. Zestawienie zmian
w funduszu jednostki informuje o przychodach i kosztach oraz poszczególnych wynikach.