Dodatkowe zabezpieczenia kredytu stanowią istotną ochronę dla pożyczkodawcy, klauzule restrykcyjne mogą zatem zobowiązywać pożyczkobiorcę do utrzymywania przedmiotu zabezpieczenia w dobrym stanie oraz zapewniać pozostawanie własności przedmiotu w rękach pożyczkobiorcy.  Jest to ten rodzaj klauzuli restrykcyjnej, z którym najczęściej mamy do czynienia w życiu codziennym. Na przykład umowy kredytów samochodowych zobowiązują właściciela samochodu do ubezpieczenia auta od wypadków i kradzieży, zakazując jednocześnie sprzedaży wozu przed całkowitą spłatą kredytu. Analogiczne klauzule dotyczą odbiorcy kredytu hipotecznego, który zostaje zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia domu oraz spłaty hipoteki w razie sprzedaży nieruchomości. Klauzule restrykcyjne zobowiązują przedsiębiorstwa zaciągające pożyczki do regularnego dostarczania informacji na temat swojej działalności w formie kwartalnych sprawozdań księgowości i przychodów,  ułatwiając  w ten sposób monitorowanie firmy przez pożyczkodawcę oraz zmniejszając ryzyko nadużycia. Klauzule tego rodzaju mogą również zastrzegać dla pożyczkodawcy prawo do przeprowadzania  audytu  i  kontroli  ksiąg  rachunkowych  firmy  w  dowolnym terminie.