FDICIA zawiera również wytyczne dla FDIC odnośnie wymierzania składek ubezpieczeniowych w oparciu o ryzyko. System obliczania składek, jaki zastosowano w FDIC, wykorzystuje oprócz innych kryteriów nadzorczych również przedstawioną powyżej klasyfikację banków według kapitału bankowego. Na przykład, po obniżce składek ubezpieczeniowych we wrześniu 1995 i'., kiedy Bankowy Fundusz Ubezpieczeń osiągnął zakładany w ustawie poziom, dobrze dekapitalizowane banki z najlepszymi ocenami nadzoru (powyżej 90% banków) musiały opłacać składki w wysokości jedynie 4 centów za 100 dol. na rachunku, podczas gdy najbardziej niedokapitalizowane banki z niskimi ocenami nadzoru płaciły składki w wysokości 31 centów za 100 dol. (Obecne składki wahają się od zera do 27 centów dla ponad 90% banków, przy czym od ponad 95% depozytów wynoszą zero). Ponieważ jednak Fundusz Towarzystwa Ubezpieczeń Oszczędności nie osiągnął jeszcze zakładanego poziomu, S&L w dalszym ciągu opłacają składki w wyższym wymiarze. Inne postanowienia FDICIA nakładają na władze nadzorcze obowiązek przeprowadzania corocznych kontroli w miejscu, ograniczania kredytowania hipotecznego oraz ustalania sztywniej szych i bardziej dokładnych wymogów sprawozdawczości. Ustawa nakłada również obowiązek zmodyfikowania obecnych, uwzględniających jedynie ryzyko kredytowe, standardów kapitałowych opartych o ryzyko, tak aby obejmowały również ryzyko stopy procentowej. Poza tym na okres kryzysu finansowego FDICIA otwiera dostęp do kredytu dyskontowego z Rezerwy Federalnej dla firm sektora papierów wartościowych.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.