Menedżer ponad standardem

Dwuczęściowy cykl szkoleń warsztatowych dla kadry kierowniczej:

Cel zasadniczy cyklu szkoleń
Po odbyciu i ukończeniu cyklu szkoleń, jego uczestnicy będą:

1. posiadali i potrafili wykorzystać dodatkowe umiejętności, ułatwiające działanie w warunkach zadań i projektów nietypowych,
2. umieli budzić i wykorzystywać kreatywność podwładnych oraz budować na tej podstawie ich wewnętrzną motywację i umiejętność pracy zespołowej,
3. umieli sprawnie pracować z podległym pracownikami i współpracować w ramach organizacji, budując skutecznie i partnersko działającą strukturę zespołową, nastawioną na realizację strategii firmy w ścisłym powiązaniu z celami indywidualnymi pracowników.

Cel szczegółowe cyklu:
Po zakończeniu cyklu szkoleń, jego uczestnicy będą:

znali własne predyspozycje w obszarze kreatywności oraz kierunki doskonalenia kompetencji w tym zakresie,
znali i umieli wykorzystać 5-6 metod nieschematycznego rozwiązywania zadań, ułatwiających wykonywanie funkcji menedżera,
umieli budzić i wykorzystywać kreatywność podwładnych oraz budować na tej podstawie ich wewnętrzną motywację i umiejętność pracy zespołowej,
potrafili zdiagnozować i zrozumieć postawy i oczekiwania podwładnych w stosunku do zwierzchnika – lidera zespołu
znali własny profil sprawowania kierownictwa w zespole i sposoby jego udoskonalenia w aspektach relacji lider – podwładni
wykorzystywać 2-3 nowe metody podnoszące skuteczność pracy menedżera z zespołem
umieli posłużyć się metodami identyfikowania i usuwania blokad rozwoju zawodowego pracowników dla zwiększenia produktywności zespołu.

Korzyści dla uczestników

1. Opanowanie dodatkowych umiejętności menedżerskich, które zapewnią skuteczność w realizacji zadań zespołowych, zwłaszcza wymagających podejścia niestandardowego,
2. Uzupełnienie wiadomości z zakresu kierowania zespołem pozwalające wybierać optymalne sposoby pracy w warunkach ciągłej zmienności oczekiwań otoczenia biznesowego firmy,
3. Zdobycie przez uczestników „narzędzi” pozwalających menedżerowi działać w formule szefa – profesjonalnego lidera zespołu,
4. Zdobycie wiedzy i umiejętności trafnego diagnozowania postaw i oczekiwań podwładnych wobec zwierzchnika i wykorzystania ich do wzmacniania motywacji i produktywności pracowników i zespołu,
5. Opanowanie metod uruchamiania różnych dróg – form rozwoju zawodowego pracowników i uzyskiwania wzrostu efektywności pracy i konkurencyjności firmy,
6. Wzrost pewności siebie menedżera i zdolności do działania swobodnego, odrzucającego ograniczające schematy, a w efekcie – wzmocnienie wizerunku profesjonalisty.

Projekt składa się z dwóch sesji:

1. Twórczy menedżer

Cel:

– poznanie i opanowanie 5-6 metod nieschematycznego rozwiązywania zadań, ułatwiających wykonywanie funkcji menedżera,
– nauczenie się wykorzystywania niestandardowych metod pracy z zespołem do budowania współpracy i spójności zespołowej,
– uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności służących podnoszeniu zaangażowania i wewnętrznej motywacji podwładnych przez wykorzystanie korzyści z niestandardowych sposobów działania,
– umocnienie pozytywnego myślenia w kontekście niestereotypowych metod kierowania aktywnością i inwencją pracowników

Kluczowe zagadnienia tematyczne I sesji cyklu

a. Istota stereotypów i przywiązanie do nich jako przeszkoda dla procesów poznawczych
b. Pojęcie i mechanizm działań kreatywnych
c. Metody pracy indywidualnej rozwijającej zdolność zapamiętywania, kojarzenia i analizowania
d. Zespołowe poszukiwanie niestandardowych rozwiązań (metody oparte na dyskusji i wspomagane graficznie)
e. Postawa i działania menedżera w procesie wprowadzania w życie wspólnie opracowanych rozwiązań nieschematycznych – jej wpływ na zaangażowanie pracowników
f. Przekształcanie kreatywnych rozwiązań w cele i harmonogram działania -przejście od determinacji do inspiracji

2. Menedżer jako lider kształtowania relacji w organizacji

Cel:

– uzupełnienie wiedzy i technik kierowania zespołem pracowników w procesie ciągłych zmian w otoczeniu biznesowym firmy,
– udoskonalenie i uzupełnienie umiejętności kierowania, uwzględniających oczekiwania pracowników wobec relacji z szefem i organizacją,
– uświadomienie menedżerom potrzeby samodoskonalenia jako czynnika inspirującego rozwój kompetencji zawodowych podwładnych,
– poznanie narzędzi menedżerskich wspomagających proces rozwoju zawodowego pracowników i ich motywującego wpływu na członków zespołu.

Kluczowe zagadnienia tematyczne II sesji cyklu

a. Klasyczny model przywództwa – aktualność w warunkach globalizacji biznesu
b. Źródła władzy menedżerskiej: indywidualny profil i jego konsekwencje dla kształtowania relacji z współpracownikami
c. Sprawność i efektywność organizacji: test 12 pytań do menedżerów i narzędzia poprawy skuteczności pracy z podwładnymi
d. Kluczowe role menedżerskie i ich indywidualna realizacja
e. Poszukiwanie możliwości zmiany i traktowanie jej jako podstawowej formuły działania
f. Modele rozwoju kariery i ich wykorzystanie dla optymalizacji pracy i doskonalenia zawodowego pracowników.
g. Identyfikacja przeszkód rozwoju kompetencji fachowych i metody ich wspólnego usuwania przez pracownika i menedżera

frazy kluczowe: gg consulting, opisy angielskie na gg, gg ogranicz dostęp, cms ogłoszeniowy, personnel audit, vematech puck, olvit gdańsk, implix gdańsk, gg 76, administrator gg